Statut
Gorzowskiego Stowarzyszenia Wsparcia Opiekunów i Osób z Chorobą Alzheimera i Chorobami Pokrewnymi

STATUT

Gorzowskiego Stowarzyszenia Wsparcia

Opiekunów i Osób z Chorobą Alzheimera

i Chorobami Pokrewnymi

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

§ 1

Gorzowskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób z Chorobą Alzheimera
i Chorobami Pokrewnymi, zwane dalej Stowarzyszeniem, ma prawo używać skrótu Gorzowskie Stowarzyszenie Alzheimera.

§ 2

Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, ze szczególnym uwzględnieniem województwa lubuskiego, a siedzibą miasto Gorzów Wlkp.
W przypadku, gdy wymaga tego realizacja celów statutowych, Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

§ 3

 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów prawa o stowarzyszeniach, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszego Statutu.

 2. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 4

Stowarzyszenie ma prawo powoływania jednostek organizacyjnych działających
na podstawie odrębnych regulaminów.

§ 5

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takich samych lub podobnych celach działania.

§ 6

Stowarzyszenie prowadzi działalność pożytku publicznego na rzecz ogółu społeczności,
a w szczególności grupy osób wyodrębnionej ze względu na trudną sytuację życiową, materialną, zdrowotną i społeczną. Działalność Stowarzyszenia nie może być prowadzona wyłącznie na rzecz jego członków.

 1. Działalność obejmuje zadania publiczne, o których mowa w art. 4, ust. 1 ustawy
  z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zwłaszcza w zakresie:

 1. pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;

 2. działalności charytatywnej;

 3. udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa;

 4. działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;

 5. działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;

 6. działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;

 7. kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;

 8. promocji i organizacji wolontariatu;

 9. ochrony i promocji zdrowia;

 10. turystyki i krajoznawstwa;

 11. nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania.

 1. Działalność statutowa Stowarzyszenia może być prowadzona nieodpłatnie
  lub odpłatnie.

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie:

 1. 58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków
 2. 63.12 Z Działalność portali internetowych
 3. 77.21.Z Wypożyczanie i dzierżawa sprzętu rekreacyjnego i sportowego
 4. 77.40.Z Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów
 5. 82.30.Z Działalność związana z organizacją targów, wystaw i kongresów
 6. 85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane
 7. 88.10.Z Pomoc społeczna bez zakwaterowania dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych.

§ 7

Do prowadzenia swych spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników etatowych,
jak również powierzać w ramach innego stosunku prawnego wykonywanie określonych zadań lub czynności osobie fizycznej lub prawnej.

§ 8

Stowarzyszenie używa pieczęci podłużnej z napisem „Gorzowskie Stowarzyszenie Wsparcia Opiekunów i Osób z Chorobą Alzheimera i Chorobami Pokrewnymi”.

ROZDZIAŁ II
Cele Stowarzyszenia

§ 9

Podstawowym celem Stowarzyszenia jest niesienie możliwie wszechstronnej pomocy i wsparcia opiekunom i osobom z chorobą Alzheimera oraz  chorobami pokrewnymi, a w szczególności:

 1. Udzielanie wszechstronnej pomocy i wsparcia osobom z chorobą Alzheimera i chorobami pokrewnymi oraz opiekunom i rodzinom.

 2. Popularyzacja wiedzy o chorobie Alzheimera i chorobach pokrewnych wśród chorych, ich opiekunów i rodzin oraz społeczeństwa.

 3. Promowanie nowych kierunków diagnostyki i rozwiązań terapeutycznych w chorobie Alzheimera i chorobach pokrewnych.

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Prowadzenie punktu informacyjno-edukacyjnego.

 2. Udostępnianie materiałów informacyjnych i najnowszej literatury poświęconej chorobie Alzheimera i chorobom pokrewnym.

 3. Udzielanie pomocy lekarskiej, opiekuńczej, pielęgniarskiej, rehabilitacyjnej, psychologicznej i prawnej opiekunom i osobom chorym.

 4. Koordynowanie usług wykonywanych przez specjalistów oraz dokonywanie ewaluacji usług i przekazywanie opinii innym organom.

 5. Organizowanie samopomocowych grup wsparcia.

 6. Organizowanie spotkań integracyjnych, konferencji i wykładów oraz innych wydarzeń, których celem jest zwiększenie wiedzy na temat choroby Alzheimera.

 7. Organizowanie i prowadzenie szkoleń dla wolontariuszy oraz opiekunów.

 8. Aplikowanie i realizacja projektów dotyczących problemów opiekunów i osób
  z chorobą Alzheimera i chorobami pokrewnymi, których celem jest poprawa jakości życia chorych oraz opiekunów i ich rodzin, a także popularyzacja wiedzy na temat tych schorzeń.

 9. Organizowanie badań pamięci dla wszystkich chętnych.

 10. Podejmowanie i propagowanie działań profilaktycznych w zakresie choroby Alzheimera i chorób pokrewnych.

 11. Udzielanie pomocy organizacjom o takich samych lub podobnych celach działania.

ROZDZIAŁ III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 11

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,

 2. wspierających,

 3. honorowych.

§ 12

Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, który zadeklaruje chęć przystąpienia
do Stowarzyszenia oraz zobowiąże się do przestrzegania postanowień Statutu i czynnego udziału w pracach Stowarzyszenia.

§ 13

Członkowie zwyczajni mają prawo do:

 1. czynnego i biernego wyboru do władz Stowarzyszenia,

 2. uczestnictwa we wszystkich zebraniach i zgromadzeniach Stowarzyszenia oraz naradach,

 3. zjazdach naukowych i innych imprezach organizowanych przez Stowarzyszenie,

 4. korzystania ze świadczeń i urządzeń Stowarzyszenia.

§ 14

Członkowie zwyczajni zobowiązani są do:

 1. czynnego udziału w urzeczywistnianiu celów statutowych,

 2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,

 3. regularnego opłacania składek członkowskich.

§ 15

W przypadku podjęcia przez Stowarzyszenie działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego, pracownicy przedsiębiorstwa społecznego mają prawo delegować trzech swoich przedstawicieli na Walne Zebranie Członków. W takim przypadku przedstawiciele pracowników mają takie same prawa i obowiązki jak członkowie zwyczajni.

§ 16

 1. Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna wyrażająca
  w pisemnej deklaracji gotowość finansowego lub organizacyjnego wspierania działalności Stowarzyszenia.

 2. Członka wspierającego, będącego osobą prawną, reprezentuje wobec Stowarzyszenia upoważniony przedstawiciel.

 3. Członkowie wspierający nie posiadają czynnego i biernego prawa wyborczego
  do władz Stowarzyszenia.

 4. Członkowie wspierający zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich.

§ 17

 1. Członkowie wspierający mają prawo zgłaszać wnioski i postulaty wobec władz Stowarzyszenia.

 2. Do obowiązków członków wspierających należy:

 1. udzielanie pomocy Stowarzyszeniu w realizacji zadań statutowych,

 2. przestrzeganie postanowień Statutu,

 3. regularne wywiązywanie się z deklarowanych świadczeń.

§ 18

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać każdy pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, któremu Walne Zebranie nada
  tę godność w uznaniu wyjątkowych zasług poniesionych w toku wieloletniej wszechstronnej działalności dla opieki nad osobami z chorobą Alzheimera lub badań naukowych na tym polu.

 2. Członkowie honorowi zwolnieni są z obowiązku opłacania składek członkowskich. Honorowym członkom Stowarzyszenia przysługują prawa określone w § 17, ust. 1 oraz obowiązki określone w § 17, ust. 2, pkt. c.

§ 19

Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa na skutek:

 1. dobrowolnego wystąpienia,

 2. skreślenia z listy członków,

 3. pozbawienia członkostwa honorowego przez Walne Zebranie,

 4. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego.

§ 20

 1. Dobrowolne wystąpienie członka może nastąpić w formie pisemnej na podstawie listu, e-maila, faksu. W przypadku zgłoszenia Zarząd pisemnie powiadamia członka
  o przyjęciu jego rezygnacji.

 2. Skreślenie z listy członków może nastąpić na podstawie uchwały Zarządu,
  gdy członek nie bierze udziału w pracach Stowarzyszenia, narusza postanowienia Statutu lub dobre imię Stowarzyszenia, nie przestrzega uchwał i regulaminów władz lub zalega w opłacaniu składek, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia.

 3. Od uchwały Zarządu w sprawie skreślenia członka z listy przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków w ciągu 30 dni.

ROZDZIAŁ IV

Władze Stowarzyszenia

§ 21

 1. Władzami Stowarzyszenia są:

 • Walne Zebranie Członków,

 • Zarząd Stowarzyszenia,

 • Komisja Rewizyjna.

 1. Kadencja wszystkich władz trwa trzy lata.

 2. Wybór władz odbywa się w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów, spośród nieograniczonej liczby kandydatów.

 3. Na wniosek poparty większością głosów zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.

 4. Uchwały władz Stowarzyszenia podejmowane są w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów przy obecności 1/2 ogólnej liczby uprawnionych członków.

 5. W przypadku braku quorum zwołuje się Walne Zebranie Członków po upływie
  15 minut od terminu pierwszego. Uchwały podjęte w drugim terminie są ważne
  bez względu na ilość obecnych członków.

 6. W przypadku ustąpienia, odwołania lub śmierci członka władz Stowarzyszenia
  w trakcie trwania kadencji skład osobowy jest uzupełniany w drodze wyborów uzupełniających, jeśli liczba członków tych władz jest mniejsza niż przewiduje Statut.

§ 22

Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne i nadzwyczajne. To ostatnie zwoływane jest przez Zarząd z własnej inicjatywy lub też na pisemny wniosek, podpisany przez co najmniej 1/3 zwyczajnych członków Stowarzyszenia oraz
  na wniosek Komisji Rewizyjnej.

 2. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd, co najmniej raz w roku.

 3. O terminie i miejscu Walnego Zebrania Członków i propozycjach porządku obrad zawiadamia się wszystkich członków pisemnie lub w inny skuteczny sposób na 7 dni przed terminem.

 4. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć z głosem doradczym członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.

§ 23

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:

 1. Uchwalanie głównych kierunków działalności merytorycznej i finansowej Stowarzyszenia.

 2. Rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 3. Nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia
  na uzasadniony szczegółowo wniosek Zarządu.

 4. Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

 5. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej.

 6. Podejmowanie uchwał o zmianie Statutu Stowarzyszenia.

 7. Podejmowanie uchwał o rozwiązaniu Stowarzyszenia.

 8. Rozpatrywanie uchwał Zarządu o skreślenie z listy członków Stowarzyszenia.

 9. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.

 10. Ustalanie wynagrodzenia za prowadzenie spraw Stowarzyszenia, a także ustalanie limitu wynagrodzenia członków Zarządu.

 11. Podejmowanie uchwał w przypadkach określonych niniejszym Statutem oraz
  w innych sprawach niezastrzeżonych do kompetencji pozostałych organów.

§ 24

 1. W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzi 4 członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, spośród których Zarząd wybiera Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika i Sekretarza.

 2. Do kompetencji Zarządu należy:

 1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz i działanie w jego imieniu;

 2. kierowanie działalnością Stowarzyszenia zgodnie z postanowieniami Statutu oraz wytycznymi i uchwałami Walnego Zebrania Członków;

 3. uchwalanie okresowych planów działalności merytorycznej, budżetu oraz zatwierdzanie bilansu;

 4. przyjmowanie członków i skreślanie z listy członków Stowarzyszenia;

 5. pobieranie i właściwy nadzór nad ewidencjonowaniem i wykorzystaniem dotacji, darowizn oraz składek członkowskich;

 6. prowadzenie działalności gospodarczej;

 7. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia oraz podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego Stowarzyszenia;

 8. nadzór merytoryczny i formalny nad realizacją prac naukowych i programów dotowanych z funduszu Stowarzyszenia i bezpośrednio związanych
  z realizacją zadań statutowych.

 1. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za czynności związane
  z pełnioną funkcją na zasadach określonych w uchwale Walnego Zebrania Członków. Limit wynagrodzenia członków Zarządu zostanie określony uchwałą Walnego Zebrania Członków.

 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż jeden
  raz na trzy miesiące.

 3. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów przy obecności 2/3 liczby członków Zarządu. W razie równości głosów rozstrzyga głos Prezesa Stowarzyszenia.

 4. Członkowie Zarządu składają oświadczenie, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego
  lub przestępstwo skarbowe.

§ 25

Komisja Rewizyjna jest powołana do przeprowadzania kontroli całokształtu działalności Stowarzyszenia, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo-gospodarczej pod względem celowości, rzetelności i gospodarności.

Komisja Rewizyjna jest kolegialnym organem kontroli, odrębnym od organu zarządzającego i niepodlegającym mu w zakresie wykonywania kontroli wewnętrznej.

 1. W skład Komisji Rewizyjnej wchodzi trzech członków wybranych przez Walne Zebranie Członków, spośród których Komisja wybiera Przewodniczącego, Zastępcę Przewodniczącego i Członka.

 2. Na wniosek Komisji Rewizyjnej Walne Zebranie Członków podejmuje uchwałę
  w sprawie angażowania biegłego rewidenta, którego wynagrodzenie pokryje Stowarzyszenie.

 3. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Stowarzyszenia z wnioskami wynikającymi z kontroli i żądaniem wyjaśnień. Członkowie Komisji Rewizyjnej mogą brać udział w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

 4. Członkowie Komisji Rewizyjnej składają oświadczenie, że:

 1. nie są członkami organu zarządzającego ani pozostają z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej;

 2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane
  z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;

 3. mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji w takim organie zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej
  niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni.

ROZDZIAŁ V

Majątek i fundusze Stowarzyszenia

§ 26

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

§ 27

 1. Na fundusze Stowarzyszenia składają się:

 1. wpływy ze składek członkowskich i opłat za uczestnictwo w zjazdach naukowych organizowanych przez Stowarzyszenie;

 2. wpływy z nieruchomości i ruchomości będących w użytkowaniu Stowarzyszenia;

 3. dotacje, subwencje, zapisy, darowizny, spadki i wpływy z ofiarności publicznej;

 4. wpływy z działalności gospodarczej;

 5. inne wpływy wynikające z działalności statutowej.

 1. Fundusze Stowarzyszenia wraz z wpływami wynikającymi z działalności gospodarczej mogą być przeznaczone na działalność statutową.

 2. Stowarzyszenie nie dystrybuuje zysku lub nadwyżki finansowej wobec członków Stowarzyszenia.

 3. W przypadku podjęcia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego zostanie utworzony kapitał niepodzielny przeznaczony na wzmocnienie potencjału przedsiębiorstwa. O kwocie zysku przeznaczonej na kapitał niepodzielny corocznie decyduje Walne Zebranie Członków.

 4. W przypadku podjęcia działalności w formie przedsiębiorstwa społecznego minimum 10% zysku zostanie przeznaczone na działalność pożytku publicznego prowadzoną
  na rzecz lokalnej społeczności. Corocznie o wysokości, ale nie mniejszej niż 10%, decyduje Walne Zebranie Członków.

 5. Pozostała część zysku Stowarzyszenia zostanie przeznaczona na działalność Statutową.

 6. Z funduszy Stowarzyszenia mogą być finansowane badania, programy naukowe ściśle związane z chorobą Alzheimera.

§ 28

 1. Do składania oświadczeń w zakresie praw i obowiązków oraz udzielania pełnomocnictw uprawniony jest Prezes albo dwóch członków Zarządu działających łącznie.

 2. Dla ważności innych pism i dokumentów wymagane są podpisy Prezesa albo członka Zarządu.

§ 29

Zabrania się:

 1. Udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem Stowarzyszenia
  w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób,
  z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Stowarzyszenia pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”.

 2. Przekazywania majątku Stowarzyszenia na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku
  do osób trzecich, w szczególności jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie
  lub na preferencyjnych warunkach.

 3. Wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich chyba,
  że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowych celów Stowarzyszenia.

 4. Zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich,
  na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych
  niż rynkowe.

 5. W przypadku naruszenia zapisów § 29 przez Zarząd lub inny organ Walne Zebranie Członków może odwołać członków Zarządu zwykłą większością głosów. Osobę
  lub osoby odpowiedzialne za naruszenie zapisów § 29 zobowiązane są do naprawienie szkody.

§ 30

W razie podjęcia uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków powołuje Komisję Likwidacyjną.

1. Stowarzyszenie może być rozwiązane na podstawie uchwały Walnego Zebrania powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

2. Likwidatorami są członkowie Zarządu Stowarzyszenia, jeśli Walne Zebranie
nie wyznaczy innych likwidatorów.

3. Pozostały po likwidacji majątek Stowarzyszenia zostanie zagospodarowany zgodnie
z uchwałą Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia. W przypadku niepodjęcia takiej uchwały majątek Stowarzyszenia przechodzi na rzecz Polskiego Stowarzyszenia Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.

§ 31

Statut niniejszy może być zmieniony lub zastąpiony nowym, wyłącznie przez Walne Zebranie Członków na podstawie uchwały powziętej większością 2/3 głosów, przy obecności
co najmniej połowy członków Stowarzyszenia.

Statut uchwalono dnia 15.02.2017 roku.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

Barbara Steblin Kamińska

Teresa Ozimek

Alina Nowak

Ewa Czyżewska